otrdiena, 2013. gada 2. aprīlis

Pateicos un priecājos :) / Благодарю и радуюсь :)

Māsas Inga un Laura nominējušas mani The Liebster blog balvai - par ko man, protams, prieks, bet... jāizpilda arī nelielas saistības :)
Pēc noteikumiem man jāpastāsta 11 pašas izvēlēti fakti par sevi un jāatbild uz nominētāja uzdotiem 11 jautājumiem. Pēc tam ir jānominē 11 citi blogi, jāuzdod 11 jautājumi un jādara zināms, ka viņi ir nominēti. It kā sīkumiņš, tomēr viens varen grūts darbiņš...
Сестры Инга и Лаура наградили меня наградкой Liebster блог - которой я, конечно, рада, но ... необходимо выполнить пару незначительных обязательств :)
По правилам я должна рассказать 11 фактов о себе и ответить на 11 вопросов, которых задали Инга и Лаура. После наградить 11 других блогов, задать 11 вопросов и сообщить о награде. Как бы мелочь, но всё таки трудная работа...

Tad nu, lūk, 11 fakti par mani:
Итак, 11 фактов обо мне:
1. Esmu viens varen laimīgs cilvēciņš un apzinos, ka Dievs, Liktens vai kāds cits, lai kas tas arī būtu, mani ļoti lutina - man ir dots viss, lai es būtu laimīga :)
1. Я очень счастливый человечек и осознаю, что Бог, Судьба или кто-то еще, кто бы это нибыл, меня очень балует - мне дано все, чтобы я была счастлива :)
2. Esmu mamma diviem bērniem - dēliņam Lūkasam un meitiņai Amēlijai un apkalpojošais personāls diviem kaķiem - Minkānam un Rūdim - un suņmeitenei Mokkai (skatīt punktu Nr.1); 
2. Я мама двоих детей - сыну Лукасу и дочке Амелии и обслуживающий персонал двум котам - Минкансу и Рудису - и собачке Мокке (см. пункт № 1);
3. Uz manas pamatskolas sienas bija uzzīmēta kāda milzīga galva, zem kuras uzraksts: "Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties!", kas mani ietekmējis tik ļoti, ka mācos visu mūžu - rezultātā man ir divas diplomētas profesijas: 1) sekretāre, kurā vairs nestrādāju un 2) juriste, kurā vēl strādāju :) un čupa ar diplomiem - pašlaik vēl esmu M.iur., bet ceru tomēr piebeigt doktorantūru, lai kļūtu par Dr.iur. :) (cerībā uz punktu Nr.1);
3. На стене моей начальной школы была нарисована огромная голова, под ней надпись: "Учиться, учиться и ещё раз учиться", что повлияло на меня так, что я учусь всю свою жизнь - в результате у меня две профессии: 1) секретарь, в которой уже не работаю, и 2) юрист, в которой ещё работаю :) и куча дипломов - в настоящее время я M.iur, но надеюсь когда нибудь закончить начатое и стать доктором юридических наук :) (Надеюсь на пункт № 1);
4. Strādāju darbu, par kuru pat sapņot nevarēju atļauties, jo nezināju, ka kas tāds vispār ir iespējams - apvienojot savu izglītību ar sirdslietu - mīlestību pret dzīvniekiem - esmu juriste ar specializāciju dzīvnieku aizsardzībā (skatīt punktu Nr.1);
4. У меня работа, о которой я не могла позволить себе даже мечтать, потому что не знала, что такое вообще возможно - совместить своё образование с любовью к животным - я юрист, специализирующийся по защите животных (см. пункт № 1);
5. Vēl kāds darbiņš, ko daru un kas man ļoti patīk - esmu lektore augstskolā un koledžā. Tā kā nespēju izvēlēties par labu kādam vienam darbam, tad daru tos visus :) (skatīt punktu Nr.1);
5. Есть у меня ещё работа, которую очень люблю - я преподаватель в высших учебных заведениях. Так как я не способна выбрать в пользу одной работы, то объединяю их всех :) (см. пункт № 1)
6. Man ir milzum daudz vaļasprieku, kas man sagādā patiesu prieku: rokdarbi, dzīvnieki, ceļošana, lasītprieks, mandalas, kaligrāfija u.t.t. (skatīt punktu Nr.1);
6. У меня множество разных хобби, которые меня радуют: рукоделки, животные, путешествия, книги, мандалы, каллиграфия и т.д. (см. пункт № 1);
7. Savu dzīvi biju smalki saplānojusi līdz 2000.gadam, precīzi arī visu īstenojot un sasniedzot, jo tad bija paredzēts pasaules gals, un bija tak jāpaspēj līdz tam brīdim nodzīvot kvalitatīvi :) Pasaule to pārdzīvoja, bet man diemžēl šis gads bija līdzvērtīgs pasaules galam, jo mūžībā devās mans vienīgais vistuvākais, vismīļākais cilvēks - mana Mamma (bioloģiski - vecāmamma) un tai rītā visa mana dzīve sabruka... (arī punktam Nr.1 ir savi izņēmumi);
7. Свою жизнь спланировала до 2000 годаи четко следила за реализацией всех планов, в общих чертах достигая всё задуманное, ведь должен был настать конец света, и надо было жизнь прожить качественно :) Мир конец света пережил, но мне в этом году было равносильно концу света уход из жизни моего единственного близкого, самого любимого человека - моей Мамы (биологически - бабушки), в то утро вся моя жизнь рухнула... (пункт № 1 имеет свои исключения);
8. Kopš 2000.gada dzīvoju pašplūsmā - un man tas patīk, jo tik un tā tiek sasniegti lielāki un mazāki mērķi dzīvē (skatīt punktu Nr.1);
8. С 2000 года живу по течению - и мне это нравится, ведь всё равно удаётся достичь большие и маленькие цели в жизни (см. пункт № 1);
9. Man apkārt ir milzum daudz ļoti jauku cilvēku dažādās sfērās un no sirds priecājos par katru iepazīšanos gan klātienē, gan virtuāli (skatīt punktu Nr.1);
9. Я окружена множеством очень хороших людей в различных областях и от всего сердца радуюсь каждому знакомству - и личному, и виртуальному (см. пункт № 1);
10. Esmu naiva ideāliste un ticu labajam, jo manā līgumā ar Dievu, Likteni vai ko citu, lai kas tas arī būtu, ir spēkā punkts Nr.1;
10. Я наивный идеалист и верю хорошему, потому что в моём контракте с Богом, Судьбой или кем-то еще, кто бы это нибыл, имеется пункт № 1;
11. Vai es jau minēju, ka esmu viens varen laimīgs cilvēciņš? Ak, jā - punkts Nr.1 :)))
11. Я уже говорила, что являюсь одним очень счастливым человечеком? Ах, да - пункт № 1 :)))

Atbildes uz 11 jautājumiem, ko uzdevis nominētājs: 
Ответы на 11 вопросов, которые задали Инга и Лаура:
1. Kas Tevi iedvesmo? - Viss, kas ar mani notiek, viss, ko redzu, dzirdu, jūtu...
1. Что Тебя вдохновляет? - Все, что происходит со мной, все, что я вижу, слышу, чувствую...
2. Mīļākā dziesma? - "Love is all araund" Wet Wet Wet izpildījumā
2. Любимая песня? - "Love is all araund" в исполнении Wet Wet Wet
3. Mirklis/mirkļi, kad jūties patiešām laimīga? - Katrs mirklis ir laimīgs, dzīve tak tik īsa, nevaru atļauties justies savādāk
3. Момент/моменты, когда Ты чувствуешь себя действительно счастливой? - Каждый момент наполнен счастем, ведь жизнь так коротка, не могу позволить себе чувствовать себя по-другому
4. Grāmata, ko ieteiktu izlasīt citiem? - Aksels Munte "Stāsts par Sanmikelu"
4. Книга, которую бы предложила прочитать другим? - Аксель Мунте "Легенда о Сан-Микеле"
5. Mīļākais žurnāls? - Inspirations Magazine
5. Любимый журнал? - Inspirations Magazine
6. Filma ko ieteiktu noskatīties? - I am Sam par īstu cilvēcību un patiesu mīlestību, raudu katru reizi, kad skatos...
6. Фильм, который предложила бы посмотреть? - I am Sam о подлинной человечности и истинной любви, плачу каждый раз, когда смотрю...
7. Mīļākie svētki? - Nemīlu svētkus, mīlu un svinu ikdienu
7. Любимый праздник? - Не люблю праздники, люблю и праздную каждый день
8. Mīļākā pilsēta Latvijā? - Cēsis (patiešām mīlu, laikam jau skaisto bērnības atmiņu dēļ)
8. Любимый город в Латвии? - Цесис (очень люблю, думаю, из-за красивых воспоминаний детства)
9. Tavs "firmas ēdiens"? - gatavot neprotu, bet kaut nakts vidū varu uzmeistarot šokolādes desu, ja ir no kā :)
9. Твоё "фирменное блюдо"? - Не умею готовить, но хоть среди ночи смастерила бы шоколадную колбасу, если будет из чего :)
10. Mīļākais blogs vai blogs, kurš Tevi iedvesmo, pārsteidz? - pārāk daudzi, lai nosauktu konkrētu...

10. Любимый блог или блог, который Тебя вдохновляет, удивляет? - Слишком многие, чтобы назвать один конкретный...
11. Ikdienā izvēlies: mazu vai lielu somu? - Esmu mazo somiņu atkarībā :)
11. Повседневный выбор: маленькие или большие сумки? - Я в полной зависимости от маленьких сумочек :)

Parasti es grūtību nebaidos, bet šis darbiņš man ir par smagu - izvēlēties un nominēt 11 blogus. Es mīlu visus blogus, kuriem esmu pievienojusies, tāpēc šo pienākuma daļu izlaidīšu. Ar pateicību Ingai un Laurai, vienkārši izmantoju iespēju kaut ko pastāstīt par sevi mīļoto...
Sanāca ļoti gari, atvainojiet :)
Обычно я трудностей не боюсь, но эта работа для меня слишком сложная - выбрать и наградить 11 блогов. Я люблю все блоги, к которым присоединяюсь, так что это обязательство пропущу. С благодарностью Инге и Лауре, просто воспользовалась возможностью кое что рассказать о себе, любимой...
Очень длинно получилось, извините :)
 

8 komentāri:

Diāna teica...

Liels paldies par šo ierakstu! Uzzināju ļoti daudz jauna, ieraudzīju jaunas šķautnes Tavā personībā, un Tu kļuvi vēl piecreiz interesantāka. Lai kā man Tavā blogā patiktu skaistas fotogrāfijas ar pasakainiem rokdarbiem, Tavas dzīves pārējie aspekti izrādās vēl aizraujošāki.

Irēna teica...

Jauki bija to visu palasīt! Es diez vai saņemtos ...

Elīnas brīvlaiks teica...

Piekrītu Diānai un Irēnai - bija prieks lasīt un uzzināt interesantas lietas par Tevi :) Jauku dienu!

Inese teica...

:) paldies, Diān, par tik jaukiem vārdiem :) man prieks, ka es pati Tev liekos ne mazāk interesanta, kā mani darbiņi :)))
Irēn, es jau gana ilgi ņēmos, kamēr saņēmos :) un šaubījos, vai vajag šo publicēt, bet tad nolēmu - kāpēc gan ne, es taču iepazīstu citas meitenes caur viņu blogiem, laiks arī ar sevi nedaudz iepazīstināt :)))
Elīn, paldies :)

Tati teica...

Привет! Можно я опять к тебе за вопросами? :) Вот тут http://mir-tati.blogspot.com/2013/04/3.html

Буду рада увидеть ответы! :)

2SiStErS teica...

Mīļš paldies,ka piekriti atbildēt! Ļoti interesantas atbildes.

Sandra teica...

Ak dies cik iedvesmojoši!
Pateicoties tavam punktam nr.1 sapratu, ka arī man, tāpat kā tev, pieder pasaules bagātība:-)
Paldies! Paldies! PALDIES!!!

Inese teica...

Jā, Sandra, reizēm pilnai laimei pietiek vien ar to, ka pašas sev uzskaitām visu, kas mums ir, un tad izrādās, ka tik daudz mums dots :)))